Wykonanie budżetu Gminy Poraj za 2021 r

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1632
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Wykonanie budżetu Gminy Poraj za 2021 r

Post by Zdzisława Polak »

Oto link do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2021r.https://poraj.bip.net.pl/?a=7294
Zapraszam do analizy struktury dochodów a szczególnie wydatków i dyskusji.
letnik

Re: Wykonanie budżetu Gminy Poraj za 2021 r

Post by letnik »

Z przedstawionej powyżej informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj (https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=7294) wynika:
Dochody ogółem gminy to:
- dochody bieżące 59.575.698,62 zł,
- dochody majątkowe 5.110.395,08 zł.
Razem dochody bieżące to: 64 686 093,70 zł.
Wydatki ogółem to:
- wydatki bieżące 53.809.908,84 zł,
- wydatki majątkowe 6.314.800,74 zł (wykonanie 54,95%).
Razem wydatki bieżące: 60.124.709,58 zł.
Najbardziej znaczącą grupą wydatków bieżących są wydatki jednostek budżetowych: 35.010.944,62 zł. Stanowi to przeszło 54% dochodów bieżących. Na te wydatki składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.821.545,65 zł. Stanowi to prawie 38% dochodów bieżących. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynoszą 13.189.398,97 zł.
Planowano wykonać inwestycję wieloletnie na kwotę 7.600.330,68, ale do 31 grudnia 2021 r. udało się wykonać na kwotę 5.093.872,47 zł, co stanowi 67,02%. Załącznik nr 15.
Planowano wykonać inwestycje jednoroczne na kwotę 3.890.906,61 zł, ale do 31 grudnia 2021 r. udało się wykonać na kwotę 1.220.928,27 zł, co stanowi 31,38%. Załącznik nr 15.
Planowano dochody majątkowe na kwotę 8.448.087,05 zł, ale do 31 grudnia 2021 r udało się wykonać za 5.110.395,08 zł, co stanowi 60,49%. Załącznik nr 1, część opisowa.
W dziale przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 907) wymieniono tylko kwotę 13 498 000 zł. Może dlatego, że emisja obligacji w wysokości 8.623.000 zł będzie ujęta w bieżący roku? W zestawieniu wykonania przychodów za 2021 rok (załącznik nr 3) podobnie ujęto tylko emisję obligacji na kwotę 13.498.000 zł.
Zawiadomienie o wyborze oferty na emisję obligacji na kwotę 22.121.000 zł. (13.498.000 zł + 8.623.000 zł). https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=7056 IRR – wewnętrzna stopa zwrotu (nie mylić z kosztami obsługi emisji obligacji).
W planie rozchodów wymieniono następujące kwoty (załącznik nr 4):
1. Spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 150 000 zł (§ 962).
2. Spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego 13 498 000 zł (§ 965).
3. Wykup innych papierów wartościowych 600 000 zł (§ 982).
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia w Ż.L) 1 017 017 zł (§ 992). RAZEM 15 265 017 zł (§ 993).
Wykaz zobowiązań Gminy Poraj na dzień 30 września 2021 r.:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=7011 Wynosił on 21.758.605 zł (bez uwzględnienia podwyżki stóp procentowych)
Na dzień 31.12.2021 roku stan zobowiązań niewymagalnych ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosił 2.099.234,95 zł (strona 10), mimo emisji obligacji na kwotę 13.498.000 zł. Zlikwidowano stary dług, ale powstał nowy. 1 stycznia 2022 r. wynosił 22.121.000 zł plus odsetki oraz zobowiązania z 2021 r., czyli razem 24 220 234,95 zł.
Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Czy jest szansa na bardziej odpowiedzialną władzę w gminie Poraj? Niestety nie, ponieważ jesteśmy skazani na takie eksperymenty i nic tego nie zmieni. PiS nie jest w stanie wygrać wyborów samorządowych w Poraju, bo powiatowe władze nie rozmawiają z mieszkańcami naszej gminy, nie organizują z nimi spotkań, nie dają wsparcia radnym gminy i wszystko wskazuje na to, że im na gminie Poraj nie zależy. Jak się boją cowida, to niech zrobią internetowe spotkania z mieszkańcami on-line (live). Takie spotkania mogą wyłonić kandydatów na nowych radnych. Jednak przebudzenie z letargu może dopiero nastąpić, jak z naszej czerwonej gminy powstanie gmina kolorowa i wójtem zostanie transwestyta. :D
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1632
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Re: Wykonanie budżetu Gminy Poraj za 2021 r

Post by Zdzisława Polak »

Dzięki Letnikowi za wniesione spostrzeżenia do wykonania budżetu.
Ja też ma kilka kwestii do omówienia.
I. Dochody zaplanowano na 2021 r zaplanowano początkowo na poziomie 64,8 mln zł a po zmianach wzrosły do kwoty 70,3 mln zł a faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 64,7 mln zł
w tym:
- dochody własne gminy - 31,4 mln zł,
- otrzymane subwencje - 10 mln zł,
-otrzymane dotacje celowe -18,1 mln zł,
- dochody majątkowe 5,1 mln zł

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji wyniosły 13,5 mln zł.

II WYDATKI
Wydatki zaplanowano na poziomie 64,4 mln zł , po zmianach zwiększono do kwoty 70,9 mln zł a wykonano wydatki na poziomie 60,1 mln zł.
w tym:
- wydatki bieżące czyli konsumpcja to kwota aż 53,8 mln zł,
- wydatki majątkowe czyli na inwestycje to jedynie 6,3 mln zł,
1 Dział 600 Transport wydano tylko 678 tys. zł na drogi mimo , że planowano 3,2 mln zł czyli tylko 21 % w stosunku do planu ( dlaczego ?)
2.Dział 630 Turystyka wydano 198,5 tys zł z czego tylko na Stowarzyszenie Marina 120,6 tys zł . ( dlaczego? przecież Marina nie jest jednostką
budżetową Gminy Poraj ?)
3. Dział 710 Usługi - 92,3 tys zł wydano na opracowanie opinii do Planu Przestrzennego zagospodarowania Gminy Poraj ( w jakim celu i komu
potrzebna była ta opinia?)
4. Dział 750 Administracja publiczna - wydano 7,1 mln zł
w tym :
- same koszty utrzymania Urzędu Gminy to prawie 6 mln zł.
- rozdział 75075 - promocja gminy -wydano 64,6 tys zł. ( str 6 można poznać szczegóły),
- rozdział 75095 - wydano kwotę 143 tys zł z tego 62,5 tys zł to koszty wypłacanej corocznie dożywotniej renty osobie, która uległa wypadkowi na
gminnej drodze w Jastrzębiu.
5. Dział 757 Obsługa długu - wydano około 1 mln zł na same odsetki od kredytów i obligacji i taki wydatek jest co rok.
6. Dział 900 Gospodarka komunalna - kwota 10.9 mln zł z tego wydano na koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 145,7 tys zł ( czego to
dotyczy?)
7. Dział 921 Kultura za kwotę 1,1 mln zł . Kultura jest bardzo ważna ale czy ważniejsza niż gminne drogi?
8. Dział 926 Kultura fizyczna i kwota 366,5 tys zł ( w tym znów 20 tys zł wydano dla Stow. Mariana Poraj)

Ja k można zauważyć nie wyciągnięto żadnych wniosków z wypadku na gminnej drodze i kosztów jakie Gmina Poraj z tego powodu ponosi ( było wypłacone 1 mln zł odszkodowania a teraz dożywotnia renta). Gmina nadal zbyt mało środków zabezpiecza w budżecie na drogi. Oby już nigdy nie zdarzył się taki wypadek. Ale przy takim stanie naszych dróg istnieje poważne niebezpieczeństwo.
Post Reply