Protokół z sesji Rady Gminy Poraj z 22.06.2017

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Zdzisława Polak
VIP
Posty: 939
Rejestracja: czw sie 12, 2010 1:32 pm

Protokół z sesji Rady Gminy Poraj z 22.06.2017

Postautor: Zdzisława Polak » sob wrz 30, 2017 2:52 pm

OR.BR.0002.35.17
PROTOKÓŁ Nr XXXV/17z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 22 czerwca 2017 roku
Urząd Gminy w Poraju, ul. Jasna 21 {sala nr 220}
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Pawłowski otworzył XXXV sesję Rady Gminy Poraj na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zm.).
Ustawowy skład Rady - 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14. Absencję usprawiedliwił radny p. Mariusz Musialik.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokółu Nr XXXIV/17 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Poraj od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności między sesjami:
 Komisji Rewizyjnej,
 Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji,
 Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2016 rok. Absolutorium dla Wójta Gminy:
 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
 projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Projekty uchwał w sprawie:
8.1. zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
8.2. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
8.3. podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,
8.4. uchwalenia Statutu Gminy Poraj.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie sesji.
2
P r z e b i e g o b r a d:
Do punktu 1-go sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący p. A. Pawłowski otworzył XXXV sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1105 i powitał przybyłych gości, a szczególnie ks. dziekana Zdzisława Zgrzebnego Proboszcza Parafii w Poraju.
W oparciu o listę obecności radnych (zał. nr 1 do niniejszego Protokółu) stwierdził quorum Rady do podejmowania prawomocnych decyzji na sesji.
Lista uczestników obrad to zał. nr 2 do Protokółu.
Do punktu 2-go sesji: Ustalenie dziennego porządku obrad.
W nawiązaniu do porządku sesji - zał. nr 3 - przekazany w ustawowym terminie (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) radnym, jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Porządek XXXV sesji został uchwalony przez 14 Radnych obecnych na sali obrad „jednogłośnie”.
Do punktu 3-go sesji: Przyjęcie Protokółu Nr XXXIV/17 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do treści Protokółu z ostatniej sesji o głos poprosiła radna p. Zdzisława Polak, która stwierdziła iż został sporządzony nieobiektywnie, nie zostały zapisane wszystkie fakty bo została obrażona, a w nawiązaniu do pisma jakie złożyła po zakończeniu sesji o udostępnienie nagrania z obrad, po miesiącu otrzymała pismo, że nastąpiła awaria sprzętu nagrywającego dlatego będzie przeciwna.

Rada Gminy Poraj przyjęła Protokółu Nr XXXIV/17 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Do punktu 4-go sesji: Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Poraj od ostatniej sesji.
Wójt Gminy Poraj p. Łukasz Stachera zapoznał zebranych z informacjami o pracy poszczególnych Referatów i jednostek Urzędu Gminy, zatytułowanymi:
1) „Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego Aktywność zewnętrzna Wójta Gminy Maj-Czerwiec 2017” Kierownika Referat Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji p. Andrzeja Kozłowskiego – zał. nr 4,
2) „Informacja z wykonanych zadań w okresie międzysesyjnym czerwiec 2017 r.” – zał. nr 5, którą podpisał Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, inwestycji i pozyskiwania środków p. Adam Zaczkowski (Referat GK),
3) „Informacja międzysesyjna z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju w miesiącu maju 2017 r.” – zał. nr 6 do niniejszego Protokółu, przedłożona przez Kierownika GOPS p. Celinę Giermala,
3
4) Informacja międzysesyjna „Ewidencja Ludności od 1.01.2017 do 2.06.2017” – zał. nr 7 do Protokółu, opracowała podinspektor p. Agnieszka Męcik.
Na zakończenie swojego wystąpienia Pan wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w pracy na rzecz Gminy i zaprosił do udziału w imprezach organizowanych na terenie Gminy Poraj, o czym można przeczytać na stronach internetowych i na facebooku.
Przewodniczący Rady podziękował Panu wójtowi za wystąpienie i powiedział, że nieprzypadkowo gościmy na sesji Proboszcza Parafii w Poraju ks. dziekana Zdzisława Zgrzebnego, a jesteśmy w przededniu odpustu w Parafii Poraj i udzielił głosu wójtowi p. Ł. Stacherze który w ciepłych słowach docenił kilkunastoletnią pracę Proboszcza nie tylko w rozwój Parafii ale również na rzecz samorządu i mieszkańców. Określił osobę ks. dziekana jako wyjątkową na którą zawsze można liczyć. Władze Gminy wraz z radnym p. Krzysztofem Szustakiem uhonorowały ks. dziekana Z. Zgrzebnego statuetką „Przyjaciel Gminy Poraj” a zebrani na sesji oklaskami. Proboszcz zacytował słowa „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” i podziękował serdecznie, szczególnie tym którzy przyczynili się do przyznania statuetki chociaż podkreślił, że nie lubi tego co oficjalne. Mówił jak ważne jest dobro wspólne, i przywołał osobę swojego przyjaciela kapelana, który pokazał jak buduje się przyjaźń polsko-niemiecką a w jednym ze swoich referatów napisał o powołaniu do budowania mostów i opuścił salę obrad.
Do punktu 5-go sesji: Sprawozdanie Przewodnicząco Rady z działalności międzysesyjnej.
Pan A. Pawłowski odczytał dokument zatytułowany „Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym” – jak w załączniku nr 8 do Protokółu z sesji.
Do punktu 6-go sesji: Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy udzielał kolejno głosu:
1) p. Andrzejowi Ludwikowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej (KR), który stwierdził, że Komisja od ostatniej sesji Rady Gminy odbyła dwa posiedzenia w dniach:
15 maja 2017 roku z następującym porządkiem obrad:
1. Analiza „Stanu mienia komunalnego Gminy” dotycząca:
 działki i budynku w sołectwie Choroń i Jastrząb, ze wskazaniem na ich zagospodarowanie,
 wysokości dochodów z dzierżaw majątku gminnego.
2. Analiza skarg, jakie wpłynęły w roku 2016 do Urzędu Gminy.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2016 w tym analiza sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-50 i informacji opisowej Wójta Gminy.
4. Ocena pracy i działalności Wójta Gminy za 2016 rok. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącego absolutorium.
5. Analiza sprawozdań za 2016 rok:
 Ludowego Klubu Sportowego „POLONIA” Poraj,
4
 Stowarzyszenia YACHT CLUB „ZEFIR-DRAKKAR”,
 organizacji pożytku publicznego funkcjonujących na terenie Gminy;
19 czerwca 2017 roku Komisja:
 dokonała analizy funkcjonowania gospodarki śmieciowej w Gminie,
 zapoznała się z „Informacją na temat ściągalności opłat od właścicieli domków letniskowych,
 omówiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj – zał. nr 9 do Protokółu;
2) p. Sylwestrowi Sawickiemu – Przewodniczącemu Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji - poinformował, że od ostatniej sesji Komisja zebrała się dwukrotnie dnia 23 maja oraz 20 czerwca 2017 roku.
Pani Inspektor Grażyna Łągiewka udzieliła informacji na temat stanu i wykorzystania mienia komunalnego.
Na temat realizacji zobowiązań podatkowych i ich egzekucji za 2016 rok informacji udzieliły komisji Panie inspektor: Bożena Słabosz i p. Bożena Pawlik oraz p. Danuta Kot.
Kierownik Referatu GK p. A. Zaczkowski przedstawił informacje na temat uregulowania stanu prawnego dróg w Gminie, dochodów z dzierżawy mienia komunalnego, na temat inwestycji z zakresu wodociągów oraz dotycząca realizacji budowy kanalizacji i oczyszczalni w Gminie za rok 2016 – wraz z egzekwowaniem podłączenia posesji do istniejącej sieci.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok bardzo szczegółowo zanalizował komisjom Pan Wójt oraz Pani Skarbnik Gminy.
Przeprowadzona została również analiza materiałów sesyjnych;
3) p. Jolancie Kozak – Przewodniczącej Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych - poinformowała o porządku obrad Komisji w dniu:
 24 maja:
na którym dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła informację na temat zabezpieczania imprez i uroczystości masowych organizowanych w Gminie Poraj.
Pani wice wójt Katarzyna Kaźmierczak mówiła o: wdrażanej reformie oświaty, bo obecnie projekty organizacyjne szkół i przedszkoli opiniuje Kuratorium oświaty, dostosowaniu i doposażeniu pracowni, których nie było w placówkach oraz funkcjonowaniu placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz żłobków na terenie Gminy;
 21 czerwca bieżącego roku, który obejmował tematy:
 związane ze stanem bezpieczeństwa na terenie Gminy Poraj w roku 2016 r. i przygotowaniem do sezonu wakacyjnego o czym mówił Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach podkomisarz p. Krzysztof Macherzyński,
5
 przygotowań do sezonu wakacyjnego przez Gminny Ośrodek Kultury, Świetlice Środowiskowe, Kluby Sportowe, Placówki oświatowe,
 bieżącego funkcjonowania SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju na którym gościły Panie kierownik Agnieszka Wójcik
i księgowa Ośrodka Aneta Sowińska. Komisja została zapoznana z: zaleceniami i wynikami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki, wykazem personelu, doposażeniem sprzętu medycznego, rodzajami poradni i gabinetów jakie funkcjonują w Ośrodku wraz z dyżurami.
Przewodniczący p. A. Pawłowski podziękował za wystąpienia i udzielił głosu radnej Polak, która krytycznie odniosła się do wystąpień Przewodniczących Komisji:
1) wypowiedź p. A. Ludwikowskiego uznała za lakoniczną bo nie zawiera konkretnych danych a przykładowo wniosków z przeprowadzonej kontroli mienia komunalnego, wysokości zadłużenia Gminy itp..;
2) nawiązała do posiedzenia Komisji ds. budżetu gdzie oględnie dokonano analizy sprawozdania finansowego za rok 2016 i zarzuciła Przewodniczącemu Komisji, że nie został zbadany temat umorzeń podatków od darowizn co zdaniem radnej zaważy na decyzji o udzieleniu absolutorium.
Przewodniczący KR stwierdził, że generalnie wszystkie sprawozdania są lakoniczne bo zawierają jedynie krótkie informacje z prac komisji od ostatniej sesji, a w szczegółach odniesie się do działalności Wójta oraz wypracowanego przez KR „Stanowiska” dotyczącego absolutorium to jest w kolejnym punkcie uchwalonego porządku sesji. Nadmienił też o możliwości zapoznania się z sześciostronicowym Protokołem w tym zakresie oraz możliwością uczestnictwa w pracach KR z czego Radna nie skorzystała. W związku z powyższym Przewodniczący Rady otworzył kolejny punkt obrad.
Do punktu 7-go sesji: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2016 rok. Absolutorium dla Wójta Gminy.
W nawiązaniu do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 przyjętego Zarządzeniem NR 7/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, Przewodniczący Rady p. A. Pawłowski udzielił głosu:
1) p. Jadwidze Zasik – Skarbnik UG – odczytała w całości Uchwałę Nr 4200/VII/87/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poraj sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
2) p. Andrzejowi Ludwikowskiemu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) – odczytał Uchwałę Nr 5/17 Komisji z dnia 15 maja 2017 r.
6
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Poraj - załącznik nr 10 do Protokołu.
Stwierdził ponadto, że KR:
 dokonała szczegółowej analizy wszystkich dokumentów związanych z realizacją budżetu Gminy za ubiegły rok,
 wysłuchała wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy,
 dokonała oceny całokształtu pracy Wójta Gminy, co skutkowało jednomyślnym głosowaniem nad wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium za pracę w roku 2016;

3) radnej p. Zdzisławie Polak która skierowała zapytanie do Przedmówcy dlaczego KR przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium pomimo negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która wskazała na naruszenie prawa w zakresie art. 234 ustawy o finansach publicznych i podkreśliła, że wniosek został podjęty jednogłośnie a Przewodniczący określił w swoim wystąpieniu że pozytywna opinia KR była podjęta „za całokształt” pracy wójta i apelowała o wyjaśnienie co to znaczy. Zapytała co Komisja sprawdzała w mieniu komunalnym czy dobrze jest wykorzystane przez Gminę.
Następnie zwróciła uwagę na błędy pisarskie w uzasadnieniu do projektu uchwały tj. uchwały Nr 5 KR i odniosła się do struktury budżetu, która jej się nie podoba, poprzez wskazywanie z komentarzem niektórych zapisów w planie dochodów i wydatków sprawozdania z wykonania budżetu:

- niskie wykonanie dochodów bo 50% i mniej, 11%, 13%, 14%, sugerowała że dochody celowo były wysoko zaplanowane żeby podnieść wskaźnik zadłużenia Gminy,
- na bieżące utrzymanie poszło 38 mln zł, a wydatki majątkowe stanowiły jedynie kwotę 4 mln zł,
- dlaczego PORECO nie przystąpiła do wykonania nitki wodociągowej i zlecenie wykonała firma zewnętrzna za 100 tyś zł pieniędzy gminnych,
- słaba ściągalność podatków,
- wysokie zadłużenie,
- czuje niedosyt i lekceważenie ze strony Wójta, który nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. budżetu.
Na zakończenie wystąpienia Pani radna zwróciła uwagę radcy prawnemu UG na łamanie prawa i poprosiła o opinię ze wskazaniem na przepis konstytucyjny na temat konsekwencji związanych z łamaniem ustawy o finansach publicznych.

Poparł Radną Polak p. Lach z Poraja i zwrócił uwagę na funkcję kontrolną Komisji Rewizyjnej która wypowiada się ogólnie dlatego wszystko gra, a jego zdaniem nie gra.
Pani Monika Stańczyk-Mroczko radca prawny UG w nawiązaniu do Kodeksu cywilnego wyjaśniła, że do umowy z bankiem w temacie subrogacji nie jest potrzebna uchwała Rady i opinia RIO a do zaistniałej sytuacji przyczynił się wyrok sądu ze stycznia tego roku;
4) radnej p. Małgorzacie Rodek - nawiązała do pożyczki zaciągniętej w Spółce Magellan oraz planu inwestycji w sołectwie Jastrząb i stwierdziła, że jest jej przykro bo nie znała tematyki wcześniej, przykładowo z posiedzeń komisji;
5) radny p. Tomasz Klimek zapytał Wójta o plan działania w zaistniałej sytuacji;

6) Łukaszowi Stacherze – Wójt Gminy powiedział między innymi:
 budżet Gminy na rok 2016 wykonany został po stronie dochodów 86,11% a po stronie wydatków 86,74%, wysoko, bo bez udziału środków zewnętrznych i zaplanowany z deficytem w oświacie – wysokość subwencji na oświatę stanowiła kwota 8 mln zł, a z budżetu Gminy wydatkowanych było 16 mln,
 w żaden sposób RIO nie kwestionowała wykonania budżetu, planowanych i realizowanych inwestycji, pracy urzędników, Rady ani wójta,

 negatywną opinię RIO spowodował debet, bo nie dostaliśmy kredytu w wysokości 4 mln zł i nie spłaciliśmy debetu na dzień 30 grudnia 2016 roku ponieważ Bank Krakowski wycofał się z podpisania umowy bez podania przyczyny w dniu 28 grudnia, pomimo złożonej oferty;

 aby spłacić debet zaciągnięte zostało zobowiązanie krótkoterminowe w Spółce Magellan, które kosztowało Gminę:
prowizję 12.920 zł i odsetki 12.624,66. W ciągu 30 dni zobowiązanie zostało spłacone tj. w dniu 30 stycznia bieżącego roku;

 w świetle obowiązujących w grudniu 2016 roku przepisów subrogacja nie wymagała uchwały Rady Gminy jak również opinii RIO bo były to zobowiązania inne i tak to zostało zaksięgowane,

 subrogacja czyli restrukturyzacja zadłużenia, została potraktowana przez RIO jako pożyczka na podstawie orzeczenia Sądu Administracyjnego z tego roku tj. z dnia 25 stycznia 2017 roku, dlatego został przekroczony wskaźnik spłaty zadłużenia o 10%;
 RIO wydała pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium – Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokółu;

 zadłużenie Gminy wynosi 24,3 mln zł, nie jak się pisze lub jak mówi p. radna Polak że to 26 czy 29 milionów;
 przypomniał realizowane na przestrzeni lat inwestycje od 2010 roku, na które z budżetu Gminy wydatkowane zostało 35 mln zł a pozyskanych środków zewnętrznych to prawie 25 mln zł, które służą całemu społeczeństwu;
 planujemy kupić tereny od RFG (Regionalny Fundusz Gospodarczy) przy zalewie i korzystnie sprzedać część działek które nie będą potrzebne Gminie;
 budżet na chwilę obecną jest bezpieczny i realizowany na bieżąco ale oszczędnie i nadal będziemy szukali oszczędności;
 stara się jak najwięcej zrobić ale nie wszystko mu się udaje,
 nie jest najgorszym wójtem na świecie i nie pozwoli pluć na pracowników i byłych wójtów, może ze wszystkimi rozmawiać ale konstruktywnie a historia oceni czy podejmował słuszne decyzje.
8
Przewodniczący p. A. Pawłowski zamknął dyskusję i poprosił Wiceprzewodniczącego Rady p. Mariusz Karkochę o odczytanie projektów uchwał w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016:
Uchwałę Nr 285(XXXV)17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 radni Gminy Poraj zatwierdzili w głosowaniu
w którym uczestniczyło 14 radnych. Wynik głosowania: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów. Przedmiotowa Uchwała to zał. nr 11 do niniejszego Protokołu;
 udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący p. A. Pawłowski zarządził głosowanie. Następnie stwierdził, że Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym.
Uchwała Nr 286(XXXV)17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok stanowi załącznik nr 12 do Protokołu.
Wójt Gminy podziękował Radzie za zaufanie i współpracę. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz sołtysom złożył osobne podziękowania za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań Gminy w minionym roku, po czym przyjął gratulacje od zebranych na sesji.
Dalszą część obrad, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady, opuściła radna p. Elżbieta Sitek.
Do punktu 8-go sesji:
Rada Gminy Poraj podjęła Uchwały:
1) Nr 287(XXXV)17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – zał. nr 13 do Protokółu.
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.

Radna Polak zakwestionowała brak załączników do projektu uchwały lecz Zastępca Wójta przypomniała o rozbieżnościach w pierwszej uchwale na temat sieci szkół podjętej na sesji w dniu 17 marca bieżącego roku do obecnie podejmowanej, która doprecyzowała zapisy zawarte w poprzedniej uchwale dlatego nie zostanie uchylona lecz wprowadza się zmiany w zakresie wejścia w życie uchwały i ilości załączników z nazewnictwem szkół. Przyjmowana w dniu dzisiejszym uchwała nie zawiera żadnych załączników, co zostało omówione na komisjach już w ubiegłym miesiącu ponieważ taką informację przekazał Wydział Nadzoru;
2) Nr 288(XXXV)17 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – zał. nr 14 do Protokółu.
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wójt w odpowiedzi na wątpliwości radnej p. Polak wyjaśniał sprawy związane z użytkowaniem wieczystym na tzw. biznes centrum w Poraju przy ul. Armii Krajowej które powstało około 20 lat temu, a budynki były wykupywane bez gruntu. Na chwilę obecną większość gruntów została wykupiona;
9
3) Nr 289(XXXV)17 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce – zał. nr 15 do Protokółu.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
W nawiązaniu do wyżej zapisanej uchwały radna p. Z. Polak zapytała o rodzaj narzędzi jakimi dysponuje Urząd Gminy wobec osób zatruwających powietrze na terenie naszej Gminy, jak również zwróciła uwagę na zanieczyszczanie rzeki „Czarka” w Żarkach Letnisku (ŻL).
Wójt Gminy przypomniał o pozyskanych środkach finansowych przez Urząd Gminy na rzecz wymiany kotłów ciepła oraz o przystąpieniu do realizacji projektu pod nazwą „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj” i trwa realizacja tego zadania. Podkreślił, że z tym „Apelem” do rządu zwracają się wszyscy samorządowcy których wspieramy i chcemy być solidarni, a radni w głosowaniu zdecydowali i apel poparli;
4) Nr 290(XXXV)17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poraj – zał. nr 16 do Protokółu.
Wynik głosowania: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
W dyskusji nad projektem Statutu Gminy Sekretarz p. Maria Magdalena Gurbała przypomniała o pracy nad projektem od miesiąca kwietnia bieżącego roku. Z uwagi na zmianę przepisów prawa zostały zaproponowane zmiany tego dokumentu, po wnikliwej konsultacji merytoryczno – prawnej oraz po analizie zgłoszonych uwag przez radnych. W sposób szczególny odniosła się do modyfikacji opublikowanego dokumentu i jako przykład podała nowo utworzone jednostki typu PORACTIV, Centrum Integracji Społecznej co wymaga każdorazowej zmiany Statutu, dlatego w tym dokumencie nie podajemy wykazu jednostek organizacyjnych Gminy lecz napisane jest ogólnie o możliwości ich utworzenia, co było skonsultowane i zaakceptowane. Następnie odniosła się do uwag z komisji, gdzie radni zaproponowali ścisłe zapisy słów typu „zobowiązany”, „udziela głosu”, „może” na „powinien”. Jako przykład podała § 42 ust. 3 „Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie na sesji” czego jej zdaniem nie należy zmieniać. Dla zobrazowania tematu Sekretarz powołała się na obowiązujące przepisy prawa a w szczególności na ustawę o samorządzie gminnym i na temat zasad techniki prawodawczej. Oświadczyła, że nie można ściśle interpretować zapisów z uwagi na różne sytuacje i wypowiedzi na sesjach, że w zapisach musi być zawarta alternatywa. Co nie przekonało radnej p. Polak, bo zgłosiła wniosek o wprowadzenie „jest zobowiązany” w odniesieniu do § 42 ust. 3. Wniosek został odrzucony w głosowaniu – wynik głosowania „za” 4 głosy, „przeciwne” – 6 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Szeroko dyskutowano również o innych paragrafach a przykładowo z pomocą w korekcie § 65 zapisu na temat przebiegu sesji pomógł mieszkaniec p. Krzewiński bo wyjaśnił na czym polega zapis dźwiękowy i audiowizualny dlatego wykreślono jako powtarzające się słowo „dźwiękowy” w punkcie 5).
Do punktu 9-go sesji:
W punkcie zapytań i wniosków do Wójta Gminy – głos zabrali:
10
1) p. Tomasz Klimek nawiązał do inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w ŻL i apelował o wyegzekwowanie przyłączy do oczyszczalni ze strony Miasta i Gminy Koziegłowy. Zwrócił też uwagę na niskie ciśnienie wody i uszkodzoną nawierzchnię w ulicy Zielonej.
Dalszą część obrad, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady, opuścili radni p. Zbigniew Rajczyk i p. Krzysztof Szustak;

2) p. Z. Polak w odniesieniu do rozpoczętych prac drogowych w sołectwie ŻL zwróciła uwagę na niedokończone prace w ulicach Słonecznej i Letniskowej oraz chodnik przy Szkole Podstawowej. Przypomniała o zamarzniętej w zimie zlewni ścieków przy oczyszczalni w ŻL i poprosiła o podanie przyczyny z wysokością kosztów związanych z usunięciem awarii, bo jej zdaniem powodem jest zbyt mała ilość przyłączy, bo to tylko 28 podłączonych domostw, dlatego ścieki płyną za wolno i zamarzły.
Następnie poparła radnego p. Klimka i kierowała pytania o termin II etapu kanalizacji w ŻL oraz o wdrożenie do realizacji ustaleń z kontroli czystości rzeki „Czarki”, gdzie społeczna komisja wykryła proceder wypuszczania ścieków, a stosowna dokumentacja nawet zdjęciowa leży w Urzędzie Gminy, dlatego apelowała o zakończenie problemu jeszcze w tej kadencji. W odniesieniu do Kuriera Porajskiego stwierdziła „że opluwa, obraża i straszy”” radnych i mieszkańców za pieniądze podatników. Stwierdziła że nie chce iść na drogę sądową i prosi o zaprzestanie ataków na jej osobę;

3) p. Katarzyna Rzepka wskazała na utrudniony dojazd i wycięcie krzaków przy ul. Sportowej w Masłońskim;
4) p. J. Kozak apelowała o przyśpieszenie wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej w Poraju z zakończeniem prac przed 1 września;
5) p. A. Ludwikowski apelował o zrównoważony rozwój całej Gminy adekwatnie do ilości mieszkańców;
6) radna i jednocześnie sołtys wsi p. Teresa Ociepka poprosiła o podcięcie gałęzi drzew na boisku przedszkolnym i placu zabaw;
7) p. Edward Mizera poprosił o dokończenie przycinki na ul. Leśnej w Choroniu i dokończenie skarpy;

8) mieszkanka ŻL p. Bugajczyk wyraziła słowa krytyki wobec przebiegu obrad a szczególnie do działania KR. Zwróciła uwagę na stan dróg i duktów w sołectwie, oświetlenie i brak parkingów. Zgłosiła fakt braku w dostawie wody przez okres 2 tygodni z uwagi na czyszczenie basenu w godzinach porannych z podkreśleniem że sytuacja powtórzyła się jak w roku ubiegłym ze wskazaniem winy na Ochotniczą Straż Pożarną i apelowała o wyciągnięcie konsekwencji przez Wójta;

9) mieszkaniec p. Boroń zwrócił uwagę na zanieczyszczony piasek w piaskownicach z prośbą o jego wymianę. Podziękował również w imieniu mieszkańców za ustawienie znaku typu lustro na osiedlu „Kosmodrom” i poprosił o ustawienia znaków drogowych wykazanych radnej p. Sitek. Ponadto zwrócił uwagę na pismo – sprzeciw mieszkańców ul. Słonecznej w sprawie planowanej inwestycji przez firmę Eco-recykling skierowane do Wójta, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Myszkowie z wiadomością do Rady Gminy;
11
10) sołtys wsi Gęzyn podziękował w imieniu mieszkańców za wykonany remont nawierzchni drogi przez wieś Gęzyn do Kuźnicy Starej i poprosił o dokończenie odwodnienia;
11) p. Holi z ŻL zwróciła uwagę zebranych na fakt wycofywania pieniędzy przez osoby zadeklarowane w budowę sieci kanalizacyjnej w ŻL, mówiła że jest to skutek braku informacji na temat realizacji II etapu inwestycji. Poruszyła temat fatalnego stanu dróg w ŻL gdzie spływa woda i przypomniała o obiecanej niwelacji dróg. Poruszyła temat centrum przesiadkowego w Poraju i zadała pytanie dlaczego inwestuje się w parking na niegminnym terenie;

12) p. Lach z Poraja stwierdził, że Kurier Porajski (KP) nie spełnia oczekiwań mieszkańców bo brakuje w nim konkretów, informacji, a w odniesieniu do ostatniego numeru, ujął się za radną p. Polak że jest pokrzywdzona bo stanowi opozycję, dlatego sugerował zmianę redaktora KP. W nawiązaniu do obrażania się stwierdził, że należy szanować drugiego człowieka i wskazał na tytułową stronę KP przypominając iż to urzędnicy są dla mieszkańców a nie odwrotnie. Mówił o złym gospodarowaniu ze wskazaniem na brak chodnika w ul. Leśnej który miał być położony w roku ubiegłym. Determinował do podjęcia zdecydowanych działań wobec zatruwających powietrze, szczególnie w okresie grzewczym poprzez spalanie plastików i innych niebezpiecznych rzeczy, a Zastępca Wójta przypomniała o roli wszystkich mieszkańców w tym zakresie;

13) mieszkaniec Poraja dokonał podsumowania dzisiejszych obrad i podzielił się spostrzeżeniem o wzroście prawdziwej popularności Wójta. Pan Popielak podkreślił, że zawsze są zwolennicy i przeciwnicy.
Wójt Gminy odpowiadał:
 budowa oczyszczalni dla Masłońskiego i Żarek Letniska była realizowana wspólnie po połowie z Gminą i Miastem Koziegłowy w oparciu o zawarte w 2013 roku Porozumienie w tym zakresie, więc sprawa podłączenia do kanalizacji leży po stronie Koziegłów;
 tematy ciśnienia wody, równania dróg przyjmuje do realizacji bo w środę na miejscu dokonamy wizji lokalnej w terenie, a o ustaleniach będziemy rozmawiali na komisjach,
 ze względu na tegoroczne oszczędności w budżecie Gminy wstrzymujemy prace drogowe i planowane układanie chodników,
 prace związane z naprawą dróg o powierzchni asfaltowej na terenie Gminy wykonujemy sukcesywnie własnymi siłami,
 w miejscowości Masłońskie wymieniono oznakowanie pionowe przed przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Jurajskiej,
 jeżeli nie ruszą środki zewnętrzne kanalizacja nie będzie kontynuowana,
 parking przy szkole w Poraju zostanie zakończony bo pozostała tylko wylewka,
 były problemy techniczne i w okresie zimowym zamarzła oczyszczalnia ścieków, ponieważ ilość ścieków jest taka a nie inna. Były zapewnienia Burmistrza Koziegłów ale minęły 3 lata i nic się nie zmieniło, na co nie ma wpływu;
12
 będziemy się starali wykonywać podcięcia i wycięcia drzew i krzewów;
 rozpozna z merytorycznym pracownikiem temat zanieczyszczania rzeki „Czarka”,
 pracownicy CIS (Centrum Integracji Społecznej) ułożą kostkę brukową na ulicach Szkolnej i Kościelnej;
 w wyniku ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju”;
 nie pozwoli obrażać ludzi którzy działają społecznie i jako przykład podał Stowarzyszenie Marina Poraj zrzeszające 500 członków i społecznie działający prężnie i efektywnie Zarząd Stowarzyszenia;
 podziękował wszystkim za udzielone absolutorium w roku 2016.
Do punktu 10-go sesji: Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Biura Rady wpłynął Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o oddaleniu skargi p. Andrzeja Skowrona i zacytował jego treść.
Życząc wszystkim zebranym udanego wypoczynku letniego Pan Przewodniczący podziękował za udział w dzisiejszej sesji.
Do punktu 11-go sesji: Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący p. A. Pawłowski zamknęła XXXV sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1540.
Protokolant
Inspektor
Maria KITA
Przewodniczący
Rady Gminy Poraj
Andrzej PAWŁOWSKI

widz
VIP
Posty: 506
Rejestracja: śr lip 28, 2010 2:20 pm

Re: Protokół z sesji Rady Gminy Poraj z 22.06.2017

Postautor: widz » ndz paź 01, 2017 7:29 pm

Ciekawe wypowiadzi i radnych i wójta.

zielony
Ekspert
Posty: 133
Rejestracja: pn kwie 08, 2013 6:13 pm

Re: Protokół z sesji Rady Gminy Poraj z 22.06.2017

Postautor: zielony » wt paź 03, 2017 9:13 am

Zdzisława Polak pisze:Przewodniczący p. A. Pawłowski otworzył XXXV sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1105 i powitał przybyłych gości, a szczególnie ks. dziekana Zdzisława Zgrzebnego Proboszcza Parafii w Poraju.

Dwie rzeczy zauważyłem; jedna, że najważniejszą osobą w Gminie był ksiądz :lol:
Zdzisława Polak pisze:W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do treści Protokółu z ostatniej sesji o głos poprosiła radna p. Zdzisława Polak, która stwierdziła iż został sporządzony nieobiektywnie, nie zostały zapisane wszystkie fakty bo została obrażona, a w nawiązaniu do pisma jakie złożyła po zakończeniu sesji o udostępnienie nagrania z obrad, po miesiącu otrzymała pismo, że nastąpiła awaria sprzętu nagrywającego dlatego będzie przeciwna.

Druga rzecz popsuł się sprzęt nagrywający :lol: :lol: :lol: Tutaj przykład idzie z góry, pamiętacie jak zniszczył się laptop ministra Ziobry :twisted:

Reszta to już normalna sesja :wink:


Wróć do „Nasze sprawy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości